„Różnice między Kościołem katolickim a protestantyzmem”

1 września 2009, 06:00

Wróć. Możliwe, że jednak jedynie pokaz własnych przekonań.

W czasach, kiedy jeszcze uczestniczyłem w Forum.protestanci.org pojawił się na nim wątek, założony przez właściciela na temat różnic pomiędzy Kościołem katolickim a protestantyzmem. Właśnie zauważyłem, że na stronie prowadzonej przez Przemysława Golę pojawił się artykuł będący praktycznie powtórzeniem tego wpisu z forum, przez co uznałem, że jednak warto by przedstawić zastrzeżenia do niego także na blogu, a nie wyłącznie na tamtym forum.

Artykuł rozpoczął się deklaracją na temat tego, co wg. autora jest wspólne, natomiast potem napisał znamienne słowa:

Po tej deklaracji jedności, należy zadać pytanie o różnice. W niniejszym artykule postaram się wskazać na kilka kluczowych, moim zdaniem różnic w wierze i postępowaniu pomiędzy Kościołem katolickim a chrześcijanami określającymi siebie mianem protestantów.

Ponieważ, z tego co zauważyłem, była to jedynie czcza deklaracja, postanowiłem punkt po punkcie przedstawić artykuł wraz z komentarzem. Dla jasności postanowiłem przy oznaczaniu cytatów posłużyć poniższą konwencją:

Oś nauczania za pomocą kursywy.
Nauczanie wg. protestantów podkreśleniem.
Nauczanie katolickie wg. Sunrise’a pogrubieniem.

Pod cytatem będę prezentował nauczanie katolickie w danej materii w postaci cytatów z Katechizmu Kościoła Katolickiego lub namiarów na cytat (cytat oznaczam niebieskim kolorem).

Skąd czerpiemy wiedzę o Bogu?

Zarówno katolicy jak i protestanci wierzą, że Bóg objawił się ludzkości. Wiedza o nim została przedstawiona ludziom poprzez samo stworzenie, proroków, święte pisma. Lecz zdaniem protestantów tylko Pismo Święte jest nieomylne w sprawach wiary i moralności, w przeciwieństwie do urzędów nauczycielskich, natchnionych ludzi, proroków, nauczycieli, duchownych, czy nawet samego kościoła, który może błądzić i w błąd wprowadzać, jak to nieraz w historii bywało.

I. Tradycja apostolska

75 „Chrystus Pan, w którym całe Objawienie Boga najwyższego znajduje swe dopełnienie, polecił Apostołom, by Ewangelię przyobiecaną przedtem przez Proroków, którą sam wypełnił i ustami własnymi obwieścił, głosili wszystkim, jako źródło wszelkiej prawdy zbawiennej i normy moralnej, przekazując im dary Boże” 39 .

Przepowiadanie apostolskie…

76 Przekazywanie Ewangelii, zgodnie z nakazem Pana, dokonuje się dwoma sposobami:
Ustnie: za pośrednictwem „Apostołów, którzy nauczaniem ustnym, przykładami i instytucjami przekazali to, co otrzymali z ust Chrystusa, z Jego zachowania się i czynów, albo czego nauczyli się od Ducha Świętego”;
Pisemnie: „przez tych Apostołów i mężów apostolskich, którzy wspierani natchnieniem tegoż Ducha Świętego, na piśmie utrwalili wieść o zbawieniu 40.

…kontynuowane przez sukcesję apostolską

81 „Pismo święte jest mową Bożą, utrwaloną pod natchnieniem Ducha Świętego na piśmie.
Święta Tradycja słowo Boże przez Chrystusa Pana i Ducha Świętego powierzone Apostołom przekazuje w całości ich następcom, by oświeceni Duchem Prawdy, wiernie je w swym nauczaniu zachowywali, wyjaśniali i rozpowszechniali”.
Katechizm Kościoła Katolickiego

Kogo czcimy?

Protestanci czczą i wywyższają Boga Ojca, Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Protestanci otaczają szacunkiem Maryję, świętych, swoich przełożonych w Panu, rodziców i wszystkich ludzi, nie wykonując jednakże w stosunku do nich gestów, które byłyby choć trochę podobne do gestu uwielbienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Stronią oni zatem od klękania przed figurami świętych, nadawania Maryi tytułów ją ubóstwiających, nadmiernego wywyższania przełożonych kościoła.

Nauczania katolickiego, niestety, tym razem zabrakło.

Kościół katolicki odróżnia od siebie uwielbienie (latria) należne wyłącznie Bogu oraz cześć(dulia i hyperdulia), którą można oddawać różnym osobom. Cechą charakterystyczną, po której można bez problemu odróżnić uwielbienie od czci jest fakt składania ofiary Eucharystycznej, którą w Kościele katolickim składamy wyłącznie Bogu. Drugą kardynalną różnicą jest adoracja:

2096 Adoracja jest pierwszym aktem cnoty religijności. Adorować Boga oznacza uznać Go za Boga, za Stwórcę i Zbawiciela, za Pana i Mistrza wszystkiego, co istnieje, za nieskończoną i miłosierną Miłość. (–>)

Jak się modlimy?

Protestanci swoje modlitwy kierują do Boga Ojca, Syna Bożego oraz do Ducha Świętego. Nie modlą się ani do Maryi, ani do świętych, jako że źródłem łask i wszelkich błogosławieństw jest Bóg, a nie człowiek.

I znowu mamy do czynienia wyłącznie z nauczeniem protestanckim.

Katolicy również uważają, że źródłem wszelakich łask i błogosławieństw jest wyłącznie Bóg, jednakże wierzą, że można prosić każdą osobę o to, aby wstawiała się do Boga w jakiejś intencji. Ponadto, ponieważ zarówno Kościół w niebie, jak i Kościół na ziemi stanowią jedno mistyczne Ciało Chrystusa, to poprzez Zbawiciela możemy również prosić tych, którzy już dostąpili zbawienia o to, aby za nami wstawiali się u Boga.

Jak przystępujemy do Stołu Pańskiego?

Protestanci przystępują komunię pod dwiema postaciami: chleba i wina. Wierzą, że Pan Jezus podczas komunii jest szczególnie obecny wśród swoich wiernych, jednakże chleb i wino nie zmieniają się w fizyczne ciało i krew Pańską.

Po raz trzeci mamy jedynie prezentację nauczania protestanckiego.

W Kościele katolickim wierzymy, że podczas Eucharystii dochodzi do Przeistoczenia, czyli przemiany chleba w Ciało, a wina w Krew Chrystusa, tak jak powiedział Pan Jezus w Wieczerniku.
Komunia Święta odbywa się w większości przypadków pod jedną postacią, który to zwyczaj został wprowadzony w średniowieczu z troski, aby przez przypadek nie doszło do znieważenia Krwi Chrystusa.

Jak sprawujemy nabożeństwo?

Protestanci zbierają się regularnie na nabożeństwo, aby czcić Boga, uczyć się Słowa Bożego, czytać Pismo Święte, modlić się i głosić Ewangelię niezbawionym.
Nabożeństwo protestantów jest przepełnione rozważaniami nad Biblią. W centrum nabożeństwa umiejscowiony jest zawsze nasz Pan, Jezus Chrsystus.

Nauczania katolickiego nie ma. Uzupełnię informacje, aby możliwe było dokonanie porównania.

W Kościele katolickim istnieje wiele rodzajów nabożeństw, ale główną formą uwielbienia Boga jest Eucharystia, czyli tzw. Msza Święta, która jest sprawowana każdego dnia. Obowiązkowe jest uczestnictwo w niedzielnej Eucharystii. Każda Msza Święta składa się z dwóch części: Liturgii Słowa, w której jest odczytywane i rozważane Pismo Święte (dwa lub trzy czytania z ST i NT), oraz liturgii Eucharystycznej, czyli ofiarowania Bogi a potem spożycia Ciała i Krwi Chrystusa. Osią Mszy Świętej jest wspomnienie Chrystusa, oraz głoszenie, poprzez spożywanie Ciała i Krwi, śmierci, zmartwychwstania i powrotu Chrystusa.
Poza Eucharystią sprawowane są również inne nabożeństwa ku czci Boga lub świętych.

Jakich duchownych sobie obieramy?

Społecznością wiernych u protestantów zawiadują duchowni: prezbiterzy, zwani czasem pastorami lub starszymi, oraz ich pomocnicy, diakoni.
Ani prezbiterzy, ani diakoni, nie są kapłanami, to znaczy nie pośredniczą pomiędzy ludźmi a Bogiem, a jedynie zostali ustanowieni, aby głosić Ewangelię i pomagać ludziom zachować ich wiarę.
Duchowni mogą mieć żony i dzieci.

Smutny standard, czyli brak nauczania katolickiego dla porównania.

Posługa duchowa dla katolików jest sprawowana w KK przez trzy rodzaje osób:
1. Diakonów tymczasowych (osoby, które przyjmą sakrament kapłaństwa) i stałych (osoby świeckie).
2. Prezbiterów (pol. ksiądz), czyli kapłanów, którzy przewodniczą składaniu ofiary eucharystycznej i zarządzają najmniejszą jednostka organizacyjną KK, czyli parafią.
3. Biskupów, którzy mają możliwość wyświęcania kapłanów (a po zgodzie papieża także biskupów) oraz zarządzają diecezjami i dbają o prawidłowość przekazywanego nauczania. Ponadto biskupi biorą udział w soborach i synodach.

Biskupi, diakoni i prezbiterzy pośredniczą między Bogiem a człowiekiem jako szafarze łask Boży, których On chce nam udzielać przez Sakramenty. Nie ma z ich strony pośrednictwa w modlitwie.

Biskupi, poza powołaniem do szafowania łask Bożych i głoszenia Ewangelii, zostali wezwani również do dbania o prawidłowość nauczania i wiary w Kościele, który został przez Ducha Świętego powierzony ich pieczy.

W łacińskoliturgicznej części Kościoła Katolickiego święcenia prezbiteratu powiązane są ze złożeniem ślubów celibatu, aby prezbiter poświęcił całe swoje życie na służbę Bogu i Kościołowi. Natomiast np. u grekokatolików do celibatu zobowiązani są wyłącznie biskupi.

 

Z przykrością muszę stwierdzić, że praktycznie nie ma mowy o pokazaniu różnic pomiędzy nauczaniem katolickim a protestanckim. Cały artykuł jest wyłącznie prezentacją protestanckiego nauczania w poruszonych kwestiach bez pokazywania tego, co naucza Kościół katolicki.

Szkoda. Mogło wyjść coś ciekawego, a tak jak jest, to artykuł stał się wyłącznie kolejną propagandową zagrywką.


related post

Tags: , ,

Komentarze są wyłączone.

FT